Member Organization
S.N. IPs Name Address
51 Dhanuk Nepal Dhanuk Samaj Gwarko Lalitpur
52 Kuchbadhiya Kuchbadhiya Utthan sangh Nepalganj, Banke
53 Bahragau Bahragau samaj Sewa Samiti Jomsom, Mustang
54 Lhopa Lochhodun Lhopa Sangh Lomanthang, Mustang
55 Raute Nepal Raute Bikash Sangh Jogbudha-1, Dadeldhura
56 Kusunda Nepal Kusunda Bikash Samaj Dang, Nepal
1 4 5 6