Member Organization
S.N. IPs Name Address
21 Pahari Nepal Pahari Bikash Sangh Kumaripati, Lalitpur
22 Baram Nepal Baram Sangh Kaldhara-16, Kathmandu
23 Bote Nepal Bote Samaj Sewa Bharatpur-10, Chitwan
24 Bhujel Bhujel Samaj Sewa Samiti Dillibazar, New Plaza, Kathmandu
25 Bhote Nepal Bhote Janajati Sewa Samiti Martadi, Bajura
26 Magar Nepal Magar Sangh Shantinagar, Kathmandu
27 Majhi Nepal Majhi Utthan Sangh Madhuwan-7, Sunsari
28 Mugal Mugal Janajati Samaj Kalyan Kendra Mugu
29 Meche Meche Samaj Sibiyari Afat Jorsimal, Mechinagar-12, Jhapa
30 Yakkha Kirat Yakkha Chhumma Mahalaxmisthan, Lalitpur
1 2 3 4 5 6